Reklamacije i žalbe

Sve žalbe, reklamacije i sporove S-Group d.o.o. rešava u skladu za važećim Zakonom o zaštiti potrošača.

Žalbe i reklamacije korisnici mogu da pošalju elektronsku putem na adresu: reklamacije@ultra.s-group.rs, telefonom na broj 032/722-350 ili pismenim putem poštom na adresu:

S-GROUP, Nova industrijska zona b.b., Velereč, 32300 Gornji Milanovac, Srbija.

Prodavac će se u roku od 8 dana izjasniti o zahtevu potrošača i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 odnosno 30 dana. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. Ukoliko se ne postigne dogovor između prodavca i potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova.

ultra